.

-|- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ-|-

 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    คณะครูและบุคลากร 
คณะครูและบุคลากร
 


นางสาวภาวิณี มณีนพรัตน์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1


นางสาวภาวิณี มณีนพรัตน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1


นางสาวรุ่งทิพย์ หล่อทองเลิศ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1


ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรุณยุภา นามวงษา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2


นางสาวดวงดาว แซ่แจว
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/2


นางสาววนิดา ภูวันนา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3


นางเอื้อมพร แก้วปลั่ง
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/3


นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4


นางสาวธนัตถ์นันท์ น้อยวิมล
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/4


นางสาวกัญญนันทน์ กิตติ์ชนะภิรมน์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2


นางสาวบุษกร เงินงาม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1


นางวราพร จั่นเพชร์
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุาล 2/1


นางสาวอำภา พรมรักษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2


นางสาวทัศนีย์ ทรงสุวรรณ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/2


นางสาวกัญญนันทน์ กิตติ์ชนะภิรมน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3


นางสาวเพชรรัตน์ พรหมคนซื่อ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุาล 2/3


นางสาวพรชนัน รากแก่น
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4


นางฉวีวรรณ แก้วจู
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2/4


นางบำรุง ทัศนา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางสาวศิริมาพร ปุกกลาง
ครูประจำชั้น ป.1 ห้องเรียน CSEP


นางสุวารี ปราบใหญ่
ครูประจำชั้น ป.1/1


นางบำรุง ทัศนา
ครูประจำชั้น ป.1/1


นางสาวพรพิมล บุญอินทร์
ครูประจำชั้น ป.1/2


นางปรารถนา พิมพ์โคตร
ครูประจำชั้น ป.1/2


นางสาววรางคนา อาจนุการ
ครูประจำชั้น ป.1/3


นางอังฐิตา ทิพย์อาภากร
ครูประจำชั้น ป.1/3


นางสาวศศิธร แซ่ตัน
ครูประจำชั้น ป.1/4


นางอมรรัตน์ อุ่ยแสงจันทร์
ครูประจำชั้น ป.1/4


นายรังสรรค์ ผลพิกุล
ครูประจำชั้น ป.1/4


นางสาวบุบผา วิรุณพันธ์
ครูประจำชั้น ป.1/5


นายสกลวรรธน์ คะเชนรัมย์
ครูประจำชั้น ป.1/5


นางศิริรัตน์ อรัณยะนาค
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาวณิรัฏฐา งามสงวน
ครูประจำชั้น ป. 2/1


นางสาวณิชากมล ราชนานนท์
ครูประจำชั้น ป. 2/1


นางสาวจริญญา สังหาร
ครูประจำชั้น ป. 2/2


นางสาวจิราภรณ์ เย็นสุข
ครูประจำชั้น ป. 2/2


นางสาววรพนิต โสภามาตย์
ครูประจำชั้น ป. 2/3


นางจตุมาพร เงินยิ่งสุข
ครูประจำชั้น ป. 2/3


นางสาคร นิ่มนวล
ครูประจำชั้น ป.2/4


นางปทุมพ โตสิงห์
ครูประจำชั้น ป.2/4


นางสาวกาญจน์ติมา บุตรอีด
ครูประจำชั้น ป.2/5


นายอนุพล สุภา
ครูประจำชั้น ป.2/5


นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางสาวธีราวัลย์ ลาวัณย์ทวีป
ครูประจำชั้น ป.3/1


นางสาวนภสร อินทรัตน์
ครูประจำชั้น ป.3/1


นางพาสนา ศิริบุตร
ครูประจำชั้น ป.3/2


นางสาวจิราพร จินดาโรจน์
ครูประจำชั้น ป.3/2


นางสาวศรีจันทร์ เมืองจันทร์
ครูประจำชั้น ป.3/3


นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนา
ครูประจำชั้น ป.3/3


นางสาวขนิษฐา หนูภัยยันต์
ครูประจำชั้น ป.3/4


..............
ครูประจำชั้น ป.3/4


นายณัฐวุฒิ เบ็ญจา
ครูประจำชั้น ป.3/5


นางสาวศุภรัตน์ ไสว
ครูประจำชั้น ป.3/5


นางสาวแสงดาว พรหมมาศ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นางสาวแสงดาว พรหมมาศ
ครูประจำชั้น ป.4/1


นางสาวนพรัตน์ จันทร์อ่วม
ครูประจำชั้น ป.4/1


นางอุทัย รัตนอดิศักดิ์
ครูประจำชั้น ป.4/2


นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช
ครูประจำชั้น ป.4/2


นางสาววัลย์ณภัสร์ กนกหงส์
ครูประจำชั้น ป.4/3


นางสาวพรรณนิภา บุญสร้าง
ครูประจำชั้น ป.4/3


นางสาวมุกดา ธนไมตรีจิตต์
ครูประจำชั้น ป.4/4


นางฤทัย คำโท
ครูประจำชั้น ป.4/4


นางสาวสุธาทิพย์ หัวเพชร
ครูประจำชั้น ป.4/5


นางสาวสุทธิลักษณ๋ สาเหล้
ครูประจำชั้น ป.4/5


นางหัทยา สงวนพงษ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นางสาวสุขุมาภรณ์ ปิยะวงษ์
ครูประจำชั้น ป. 5/1


นางสวลี สุธาพจน์
ครูประจำชั้น ป. 5/2


นางสาวรัตดารา มกรมณี
ครูประจำชั้น ป. 5/2


นางสาวจิดาภา ศรีสิงห์
ครูประจำชั้น ป. 5/3


...........
ครูประจำชั้น ป. 5/3


นางผ่องศรี มีมาก
ครูประจำชั้น ป. 5/4


นายธนชัย มะหะหมัด
ครูประจำชั้น ป. 5/4


นางหัทยา สงวนพงษ์
ครูประจำชั้น ป. 5/5


นางสาวรินดา ทิพวัฒน์
ครูประจำชั้น ป. 5/5


นางสาวเกษรศรี ยอมเจริญ
ครูพิเศษ สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5


นางพัชรินทร์ วังทะพันธ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางธนานิช บุญศรีสมฤทธิ์
ครูประจำชั้น ป. 6/1


นางพัชรินทร์ วังทะพันธ์
ครูประจำชั้น ป. 6/1


นางมณฑา ปิยะธำรงชัย
ครูประจำชั้น ป. 6/2


นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์
ครูประจำชั้น ป. 6/2


นางสาวศิริวรรณ อาจหยุด
ครูประจำชั้น ป.6/3


นายสนอง อัดแสง
ครูประจำชั้น ป.6/3


นายสมยศ วงษ์รักสันติ
ครูประจำชั้น ป.6/3


นางจำรูญศรี ประเสริฐนู
ครูประจำชั้น ป. 6/4


นางเสาวณีย์ สันพิมาย
ครูประจำชั้น ป. 6/4


นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญ
ครูประจำชั้น ป. 6/5


นางสาวฐิติมา ชะนะภู
ครูประจำชั้น ป. 6/5
 

 
       
e-office : รับส่งหนังสือราชการ
User :
Pass :   

 

 


 http://www.chalerm60.ac.th

 
 
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.163.22.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 476,245
 
:โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
79 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
Tel : 02-5950240  Fax : 02-9033089
Email : chalerm@chalerm60.ac.th